lidé na konferenci

Vienna Science Days Praha 2024

15. - 16.5.2024

Vídeň a Praha dlouhodobě spolupracují v řadě oblastí městské samosprávy. Součástí intenzivní výměny se stane i dvoudenní konference Vienna Science Days. Zástupci měst a renomovaných univerzit z obou metropolí budou diskutovat o současných i budoucích výzvách spojených s rozvojem měst. Konference poskytne platformu pro výměnu názorů a diskuzi o možných způsobech, jak podpořit rozvoj inovací a udržitelnost v městském prostoru.

„Den vědy“ se zaměří nejen na spolupráci mezi výzkumnými pracovišti a městskou správou, ale také na nakládání s komunálními odpadními vodami a biologickým odpadem. 

Po úvodních příspěvcích se odborníci z univerzit a úřadů obou měst zúčastní panelové diskuze o výzvách, které před nimi aktuálně stojí. 

„Den Vídně“ věnovaný komunálním tématům se bude týkat elektromobility a inovací v kulturní sféře města. Pozornost se přitom zaměří především na příklady dobré praxe v oblasti správy města. Během navazujících breakout sessions se budou účastníci konference zabývat nápady na společné projekty k oběma tématům. 

Výměna znalostí a zkušeností hraje důležitou roli jak pro univerzity, tak pro komunální správu a přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel obou měst i udržení životního standardu do budoucna.

Zajímají Vás témata konference a chtěli byste se zúčastnit? Napište nám na prague@viennaoffices.cz.

Program

Den vědy, 15. května, 14:00 – 17:00

Zahájení

Úvodní příspěvky

Téma "Proměna měst: Dynamická spolupráce mezi akademickým výzkumem a městskou správou"

Keynote:

Panel:

Přestávka

Téma "Urban Water & Organic Waste Treatment"

Keynote:

Panel:

Shrnutí

Den Vídně, 16. května, 10:00 – 13:00

Zahájení

Úvodní příspěvky

Téma "Elektromobilita v praxi"

Téma "Kulturní inovace ve městě: Kreativní impulzy pro městský prostor"

Přestávka

Breakout-sessions k oběma tématům

Wrap-up, prezentace výsledků breakout-sessions a ukončení

Řečníci

© Minitta Kandlbauer

Thomas Reindl

Thomas Reindl, narozen 1961 ve Vídni, po studiu podnikové ekonomie na Wirtschaftsuniversität Wien pracoval mezi lety 1988 a 2021 v různých oblastech v Rakouské národní bance, mimo jiné jako předseda ústřední podnikové rady. Od roku 1988 působí jako poslanec vídeňského zemského sněmu a člen městské rady (zastupitelstvo Vídně). Mezi lety 2010 a 2015 byl třetím předsedou, od 2015 je prvním předsedou zastupitelstva. Vedle toho je členem výboru pro finance, hospodářství, mezinárodní záležitosti a Wiener Stadtwerke a výboru pro kulturu a vědu.

© Cyril Popek

Jan Bartáček

Jan Bartáček absolvoval doktorský program Chemie a technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Vede Ústav technologie vody a prostředí na VŠCHT. Zabývá se technologiemi pro recyklaci zdrojů z odpadních vod a novými mikrobiálními a chemickými polutanty (to jsou např. geny antibiotické rezistence, specifické viry nebo antibiotika). V letech 2006 až 2010 pracoval v Nizozemsku na výzkumu v oblasti anaerobní technologie pro čištění odpadních vod.

© Jan Bičovský

Jan Bičovský

Jan Bičovský byl v letech 2014 až 2018 proděkanem pro vnější vztahy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK). Nyní zde vyučuje indoevropskou historickou jazykovědu. Byl u vzniku Kampusu Hybernská a podílel se na jeho programu, dlouhodobé koncepci, projektech (Cirkulární dílna, Studentský dům, Didaktikon, podcastové studio) i festivalech (Evropský den jazyků, Týden diversity 2017). Je členem programové rady Kampusu. Na UK se angažuje v popularizaci vědy, ve styku s veřejností a v tzv. třetí roli univerzity. 

© Lukáš Fiedler

Lukáš Fiedler

Lukáš Fiedler absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Provozně-ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity se zaměřením na veřejnou správu a regionální rozvoj. Nyní řídí rozvoj projektů nabíjecích stanic pro elektromobily nebo bateriových akumulací. Pracuje v městské společnosti Technologie hlavního města Prahy, kde zodpovídá za zajištění dodávek elektřiny i plynu hlavnímu městu Praze a jeho organizacím.

© Marie Foltýnová

Marie Foltýnová

Marie Foltýnová absolvovala doktorské studium dějin umění na FF UK. Od roku 1997 působí v Galerii hlavního města Prahy (GHMP). Nejprve se věnovala lektorské činnosti, následně pracovala jako odborná památkářka v oddělení evidence movitých památek a poté znovu v GHMP jako kurátorka veřejné plastiky. Od roku 2016 se věnuje veřejnému prostoru. Podílela se na přípravě programu "Umění pro město" a od roku 2018 vede Oddělení správy veřejné plastiky.

© Wien Energie

Sasha Golub

Sasha Golub vystudoval elektroniku, ekonomii a obor zaměřený na zelenou mobilitu. Na FH Campus Wien přednáší o elektromobilitě. Věnuje se výzkumným projektům zaměřeným na nová řešení pro nabíjecí infrastrukturu i Smart Charging a služby v oblasti elektromobility. Je projektovým manažerem vídeňského vlajkového projektu pro napájení výletních lodí. Od roku 2018 působí jako Business Developer v oblasti elektromobility ve společnosti Wien Energie GmbH. Je technicky zodpovědný za projekt eTaxi2. 

© Pavel Jeníček

Pavel Jeníček

Pavel Jeníček je děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí na VŠCHT v Praze a profesorem na Ústavu technologie vody a prostředí. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se věnuje technologiím pro energetické a surovinové využití odpadních vod a kalů. Zabývá se energeticky soběstačným čištěním odpadních vod pomocí bioplynu, který se dá společně se sloučeninami dusíku a fosforu z odpadních vod získat a vyrobit.

© Florian Kretschmer

Florian Kretschmer

Florian Kretschmer pracuje jako vedoucí vědecký pracovník v Institutu pro vodní stavby, průmyslové vodní hospodářství a ochranu vod na Univerzitě přírodních zdrojů a biologických věd (BOKU) Vídeň. Jeho současný výzkum se zaměřuje na hospodaření s vodou ve městech, management infrastruktury a energetické využití odpadních vod. Jeho disertační práce se zabývala potenciálem, příležitostmi a překážkami energetického využití odpadních vod. V současné době píše habilitační práci v oboru městského vodního hospodaření. 

© Vladimir Sigut

Jan Kuklík

Jan Kuklík je od roku 2022 prorektorem Univerzity Karlovy pro akademické kvalifikace. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (PF UK) a v letech 1991 až 1992 studoval na St. Edmund Hall v Oxfordu. Koncem devadesátých let byl vedoucím kanceláře rektora UK. Po zisku titulu Ph.D. se habilitoval jako docent českých a československých právních dějin. Následně roku 2005 získal profesuru. Byl nejprve proděkanem a následně v letech 2014 až 2022 i děkanem PF UK.

© Jan Faukner

Pavel Matějka

Pavel Matějka, emeritní rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), je aktuálně prorektorem pro mezinárodní vztahy. Zabývá se vibrační spektroskopií, včetně vývoje nových povrchově vylepšených technik (SERS, SEIRA) a nanoskopických technik (TERS, SNIM, Nano-FTIR). Od roku 2016 je zodpovědný za projekt "Study in Prague" (Studuj v Praze) na VŠCHT. Jde o společný projekt pražských veřejných vysokých škol ke koordinaci jejich mezinárodních studijních programů.

© Katharina Meissner-Schöller

Katharina Meissner-Schöller

Katharina Meissner-Schöller je referentkou a zástupkyní vedoucího oddělení pro vědu, výzkum a ekonomickou lokalitu na Ředitelství magistrátu města Vídně v Kanceláři ředitele magistrátu. Oblast její působnosti zahrnuje mimo jiné iniciativy, akce a opatření pro realizaci dohody o spolupráci Vídně jako univerzitního místa (tzv. univerzitní dohoda). Dříve pracovala ve výzkumu na Vídeňské univerzitě a na Evropském univerzitním institutu (EUI) ve Florencii.

Milan Pospíšil

Milan Pospíšil je rektorem VŠCHT v Praze, kde se věnuje i výzkumu a působí zde také jako pedagog. Absolvoval obor Chemické a energetické zpracování paliv na VŠCHT. V roce 2016 byl jmenován profesorem. Zaměřuje se na praktický aplikovaný výzkum v oblastech analýzy uhlovodíků, vlivu spalování na životní prostředí, progresivních technologií výroby paliv a na tvorbu národní strategie použití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

© Ula Schneider

Ula Schneider

Ula Schneider vystudovala dějiny umění na Vídeňské univerzitě. V roce 1999 založila festival umění a projekt "SOHO in Ottakring" a podílela se i na jeho realizaci. Zabývá se problematikou umění ve veřejném prostoru v souvislosti s rozvojem městských oblastí. Od roku 2016 je součástí týmu „Kreative Räume Wien | Leerstandaktivierung & Zwischennutzung“ ve Vídni, jehož cílem je navracet život prázdným prostorám a nabízet je např. pro účely konání kulturních akcí. Od roku 2019 je předsedkyní sponzorského sdružení Vídeňské umělecké školy.

© Georg Wilke

Eva Schulev-Steindl

Eva Schulev-Steindl je rektorkou Univerzity přírodních zdrojů a biologických věd (BOKU) ve Vídni. Vystudovala podnikovou ekonomiku a právní vědu na univerzitách ve Vídni a v Londýně. Po jejím jmenování profesorkou na BOKU byla v letech 2014 až 2022 profesorkou veřejného práva a obchodního práva a od roku 2019 také proděkankou Právnické fakulty Univerzity ve Štýrském Hradci. Tam také založila výzkumné centrum zabývající se právem ochrany klimatu ClimLaw: Graz.

© Martin Sekerka

Martin Sekerka

Martin Sekerka pracuje v současné době jako vedoucí oddělení řízení obchodních případů v městské společnosti Technologie hlavního města Prahy. V této společnosti zajišťuje rozvoj a správu obchodních aktivit. Mezi jeho hlavní projekty spadá rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily. V minulosti se podílel na realizačních projektech z oblasti fotovoltaiky, technického zařízení budov a stavebnictví.

© Pavel Sitek

Pavel Sitek

Pavel Sitek se v současné době věnuje expertnímu poradenství v oblasti nakládání s veřejným majetkem a jeho využitím za účelem např. bydlení nebo kulturních a kreativních center. Mezi lety 2015 a 2018 byl proděkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde společně s Janem Bičovským vymysleli koncept Kampusu Hybernská, který je založen na inovativní spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Hlavním městem Prahou. Pavel Sitek je předsedou správní rady Kampusu.

Partneři

    

Logo der Prague City Gallery