Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany dat

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR). V následujícím textu bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v rámci této webové stránky a našich aktivit, a rovněž i o Vám podle předpisů o ochraně osobních údajů příslušejících právech a nárocích

Obecné informace o zpracování údajů společností WH International Services GmbH
Obecné informace o zpracování údajů společností WH International Services GmbH jménem MA 27
Obecné informace o zpracování údajů společností WH International Services GmbH jménem Vienna Business Agency

Obecné informace o zpracování údajů společností WH International Services GmbH

Rozsah

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme pouze do té míry, do jaké je to nezbytně nutné pro poskytování funkčních webových stránek a poskytování našich služeb. Vaše údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a uchováváme je pouze po dobu nezbytně nutnou k splnění těchto účelů. Nevyužíváme automatizované rozhodování, neprovádíme žádné profilování. S výjimkou níže uvedených případů nebudou Vaše údaje předány třetím stranám ani nebudou předány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Údaje, které od Vás žádáme, potřebujeme k poskytování našich služeb v rámci smluvního vztahu s Vámi nebo k zasílání newsletterových zpravodajů a dalších informačních produktů. Pokud tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci poskytnout službu, k jejímuž plnění jsme se zavázali.

Právní základy

Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů probíhá výhradně na základě právního základu stanoveného v GDPR. Pokud získáme od subjektu údajů souhlas ke zpracování údajů, jedná se o čl. 6 odst.1 písm. a GDPR (souhlas). Pokud mezi subjektem údajů a WH International Services GmbH existuje smluvní vztah nebo pokud mají být přijata předsmluvní opatření, vycházíme z  čl. 6 odst.1 písm. a GDPR (plnění smlouvy a předsmluvní opatření). Pokud jsme z důvodu zákonného ustanovení povinni zpracovávat Vaše údaje, činíme tak v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu společnosti WH International Services GmbH, činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, kromě případů, kdy by oprávněné zájmy subjektu údajů byly s tímto jednáním v rozporu nebo by došlo k nepřiměřenému zásahu do základních práv a svobod této osoby.

Práva dotčených osob

Jako subjekt údajů máte vzhledem ke svým osobním údajům řadu práv. Podle článku 15 GDPR máte právo na informace o údajích, které jsme o Vás uložili, podle článku 16 GDPR právo na opravu nesprávných údajů, podle článku 17 právo na výmaz a podle článku 18 právo na omezení zpracování. Kromě toho Vám v souladu s článkem 21 GDPR přísluší právo kdykoli vznést námitku proti námi prováděnému zpracování údajů.

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání souhlasu.

Pokud se domníváte, že Vaše práva nejsou naplňována nebo nedostatečně naplněna, máte možnost podat stížnost u příslušného orgánu. V Rakousku se jedná o orgán pro ochranu údajů. Vaše kontaktní údaje jsou následující:

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakouský úřad pro ochranu údajů)
Barichgasse 40-42
1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Jednotlivé kroky zpracování

Společnost WH International Services GmbH přebírá v průběhu jednotlivých kroků zpracování různé role (jako odpovědná osoba, zpracovatel nebo společně odpovědná). Za následující operace zpracování je odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) společnost

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

zastoupená Mag. Markusem Pöllhuberem und Sanjou Drazic
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Pověřencem pro ochranu údajů je Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)
dsgvo@viennaoffices.at

1. Zpracování údajů za účelem vlastního marketingu

Pokud s námi máte obchodní vztah, dovolujeme si Vám posílat poštu nebo e-maily o podobných produktech a službách nebo specifická blahopřání (například na Vánoce). Děláme to na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k zahájení obchodního kontaktu s ohledem na naše vlastní služby a zachování stávajících obchodních vztahů. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku.

Vaše data budou vymazána po ukončení obchodního vztahu a zákonných lhůt pro zachovávání informací z daňového a obchodního práva.

2. Obrazové, zvukové a obrazové záznamy v souvislosti s událostmi a delegacemi

V rámci událostí se může stát, že pořizujeme obrazové, zvukové a videozáznamy účastnících se osob. Činíme tak za účelem zdokumentování a prezentace našich aktivit. Záznamy se používají na našich webových stránkách (www.viennaoffices.at), na našich kanálech sociálních médií (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) a v tištěních médiích (brožury, složky atd.). Právním základem je náš oprávněný zájem na vztazích s veřejností a prezentace našich aktivit za účelem zvýšení úrovně naší známosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování. Lze však předpokládat, že zájem odpovědné osoby na výrobě a využití záznamů příliš nezasahuje do práv a svobod fyzických osob, zejména proto, že se tyto pohybovaly ve veřejném prostoru, na výrobu a použití záznamů bylo upozorněno předem a během akce, a při výrobě i zveřejnění záznamů bylo dbáno na to, aby nebyly porušeny žádné oprávněné zájmy vyobrazených osob.

Údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše popsaných účelů.

3. Soutěže


Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, budeme Vaše údaje zpracovávat pouze za účelem jejich vyřízení na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po skončení soutěže budou Vaše údaje vymazány. K předání údajů příslušnému soutěžnímu partnerovi dochází, pouze pokud je pro poskytnutí ceny absolutně nezbytné oznámení jména. Kromě toho nebudou údaje předávány třetím osobám, s výjimkou situace, kdy by byl udělen výslovný souhlas nebo v případě nezletilých souhlas zákonného zástupce nebo pokud je společnost WH International Services GmbH povinna je předat, například na základě soudního nebo úředního příkazu.

4. Zpracování údajů při používání našich webových stránek

4.1. Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Nezpůsobují žádné škody.

Cookies používáme, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás informoval o ukládání souborů cookie a abyste jej povolili pouze v jednotlivých případech.

Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Obecné informace o zpracování údajů společností WH International Services GmbH jménem MA 27

Pro následující operace je společnost WH International Services GmbH zpracovatelem, zodpovědnou osobou ve smyslu GDPR je

Magistrát města Vídně
Magistrátní oddělení 27 – Evropské záležitosti
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Pověřence pro ochranu údajů lze kontaktovat prostřednictvím datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Další informace naleznete na https://www.wien.gv.at

1. Zasílání newsletterových zpravodajů a dalších informačních produktů

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, instituce, pokud je uvedena, a pozice, pokud je uvedena) zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání newsletterového zpravodaje „Vienna Update“. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu newsletter@viennaoffices.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání souhlasu. Po odvolání souhlasu budou Vaše údaje smazány.

Vaše údaje (jméno, příjmení, e-mail, instituce, pokud je uvedena, a pozice, pokud je uvedena) zpracováváme pro účely zasílání našich informačních produktů, k jejichž poskytnutí jsme se smluvně zavázali na základě čl. 6 odst.1 písm. b GDPR (plnění smlouvy a předsmluvní opatření). Vaše data budou vymazána po ukončení obchodního vztahu a zákonných lhůt pro zachovávání informací z daňového a obchodního práva.

Pokud se zaregistrujete k odběru našich informačních produktů prostřednictvím opt-in, budeme Vaše údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na naši adresu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby odvolání souhlasu. Po odvolání souhlasu budou Vaše údaje vymazány.

2. Městský dialog a mezinárodní komunikace pro město Vídeň

Pokud nám zašlete žádosti o delegace nebo žádosti o informace, zpracujeme Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, instituce, pozice, místo a téma výměny znalostí) za účelem poskytování příslušné služby v souladu s čl. 6 odst.1 písm. b GDPR.

Vaše údaje budou smazány po ukončení obchodního vztahu a uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání (nařízení o skartování města Vídně, dále také lhůty vyplývající z daňového a obchodního práva).

3. Správa akcí

Pokud se zúčastníte některé z našich akcí, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přípravy a konání akce v souladu s čl. 6 odst.1 písm. b GDPR (plnění smlouvy).

V případě potřeby můžeme Vaše údaje předat následujícím kategoriím příjemců za účelem organizace akce:

Hotely a další příslušné třetí strany, letecké, vlakové a jiné dopravní společnosti, obchodní a smluvní partneři

V rámci akcí mohou být případně pořizovány také obrazové, zvukové a videozáznamy. Další informace najdete v následujícím bodě.

4. Obrazové, zvukové a videozáznamy v souvislosti s akcemi a delegacemi

V souvislosti s akcemi se může stát, že pořizujeme obrazové, zvukové a videozáznamy zúčastněných lidí. Činíme tak za účelem dokumentování a prezentace našich aktivit a za účelem plnění naší smlouvy s městem Vídeň týkající se služeb v rámci mezinárodních aktivit města Vídně. Záznamy se používají na našich webových stránkách (www.viennaoffices.at), na našich kanálech v sociálních médiích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) a v tiskových médiích (brožury, složky apod.) a v případě potřeby se předávají magistrátnímu oddělení MA 27. Právním základem je oprávněný zájem města Vídně na práci s veřejností a prezentace jeho mezinárodních aktivit za účelem zvýšení úrovně jeho známosti v této oblasti souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování. Lze však předpokládat, že zájem odpovědné osoby na výrobě a využití záznamů příliš nezasahuje do práv a svobod fyzických osob, zejména proto, že se tyto pohybovaly ve veřejném prostoru, na výrobu a použití záznamů bylo upozorněno předem a během akce, a při výrobě i zveřejnění záznamů bylo dbáno na to, aby nebyly porušeny žádné oprávněné zájmy vyobrazených osob.

Údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše popsaných účelů.

Obecné informace o zpracování údajů společností WH International Services GmbH jménem Vienna Business Agency

Za následující operace jsou v souladu s článkem 26 GDPR spoluzodpovědné:

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

zastoupená Mag. Markusem Pöllhuberem a Sanjou Drazic
T +43 1 368 3424
E info@viennaoffices.at

Pověřencem pro ochranu údajů je Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P.)
dsgvo@viennaoffices.at

a Vienna Business Agency. Fond města Vídně
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien

zastoupená Mag. Gerhardem Hirczim und Mag. Gregorem Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Pověřencem pro ochranu údajů je Mag. Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Zpracování dat v kontextu poradenské činnosti

Pokud využijete našich poradenských služeb k podpoře při zahájení obchodních aktivit a podpoře při rozvoji a navazování vztahů, zpracováváme Vaše data (maximálně v následujícím rozsahu: kmenová data včetně kontaktních informací (například adresa, telefonní číslo, e-mail, faxové číslo, DIČ), komunikační údaje (zejména korespondence), bankovní údaje, organizační údaje, údaje o projektu, fakturační údaje) za tímto účelem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, nebo, pokud k tomu existuje zákonná povinnost, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

V případě potřeby předáme Vaše údaje následujícím kategoriím příjemců, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pokud jsme k tomu ze zákona povinni:

Banky, právní zastoupení, účetní i daňové zastoupení, auditoři a daňové poradenství, soudy, správní orgány, inkasní společnosti, externí finančníci, smluvní a obchodní partneři, pojišťovací společnosti, rakouský statistický úřad

Vaše data budou vymazána po ukončení obchodního vztahu a zákonných lhůt pro zachovávání informací z daňového a obchodního práva.

2. Správa akcí (pro akce, které jsou organizovány ve spolupráci mezi WH International Services GmbH a Vienna Business Agency. Fond města Vídně)

Pokud se zúčastníte některé z našich akcí, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přípravy a konání akce v souladu s čl. 6 odst.1 písm. b GDPR (plnění smlouvy).

V případě potřeby můžeme Vaše údaje předat následujícím kategoriím příjemců za účelem organizace akce:

Hotely a další příslušné třetí strany, letecké, vlakové a jiné dopravní společnosti, obchodní a smluvní partneři

V rámci akcí mohou být případně pořizovány také obrazové, zvukové a videozáznamy. Další informace najdete v následujícím bodě.

3. Obrazové, zvukové a videozáznamy v souvislosti s akcemi

V rámci událostí se může stát, že pořizujeme obrazové, zvukové a videozáznamy účastnících se osob. Činíme tak za účelem zdokumentování a prezentace našich aktivit. Záznamy se používají na našich webových stránkách (www.viennaoffices.at), na našich kanálech sociálních médií (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) a v tištěních médiích (brožury, složky atd.). Hospodářská agentura města Vídně využívá tyto záznamy k dokumentaci akcí a mediálnímu zpravodajství o těchto akcích (například v časopisech, magazínech, publikacích, na webových stránkách a sociálních médiích).

Právním základem je náš oprávněný zájem na vztazích s veřejností a prezentace našich aktivit za účelem zvýšení úrovně naší známosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování. Lze však předpokládat, že zájem odpovědné osoby na výrobě a využití záznamů příliš nezasahuje do práv a svobod fyzických osob, zejména proto, že se tyto pohybovaly ve veřejném prostoru, na výrobu a použití záznamů bylo upozorněno předem a během akce, a při výrobě i zveřejnění záznamů bylo dbáno na to, aby nebyly porušeny žádné oprávněné zájmy vyobrazených osob.

Údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše popsaných účelů.