ECC

Konferencia európskych miest "Zdravotníctvo v čase zmien"

27. - 28.11.2023

Mesto Viedeň hostilo významnú Konferenciu európskych miest na tému "Zdravotníctvo v čase zmien". Konferencia sa venovala mestkých výzvam v zdravotníctve, ktorým čelia služby vo verejných samosprávach. Medzi tieto patrí pandémia Covid-19, vplyv životného prostredia na zdravie obyvateľov, nedostatok personálu a šírenie dezinformácií. Mesto Viedeň otvorilo priestor pre kolegov a kolegyne z iných európskych miest, aby zdieľali svoje nápady a osvedčené postupy.

V úvodnom príhovore viedenský mestský radca pre zdravotníctvo, Peter Hacker, zdôraznil nevyhnutnosť vytvárania sietí medzi mestami na európskej úrovni. Vyjadril presvedčenie, že len prostredníctvom spolupráce a výmeny skúseností bude možné čeliť komplexným výzvam súčasného a budúceho zdravotníctva. Hacker podčiarkol význam solidarity a jednoty medzi európskymi mestami pri hľadaní efektívnych a udržateľných riešení pre verejné zdravie.

Pandémia Covid-19 výrazne poznamenala oblasť mestského zdravotníctva. Prednášajúci v rámci panelov zdieľali svoje skúsenosti a intenzívne diskutovali o ponaučeniach z pandémie. Táto diskusia sa neobmedzovala len na analýzu predošlých rokov, ale zahŕňala aj pohľad do budúcnosti, zameraný na využitie nových technologických a digitálnych možností na riešenie aktuálnych a predvídateľných výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Významným príkladom cieleného využívania nových technických zdrojov je monitorovanie odpadových vôd. Tento inovačný systém nielen identifikuje pacientov bez príznakov, ale zabezpečuje aj systematický, štandardizovaný a objektívny zber údajov. Poskytuje reálne a anonymizované výsledky, pričom analýza odpadovej vody môže poslúžiť nielen na detekciu Covid-19, ale aj na iné infekčné ochorenia, poskytujúc dôležitú podporu pre zdravotnícke služby.

V snahe riešiť narastajúce problémy spojené s vlnami horúčav, mesto Viedeň predstavilo inovatívny prístup - digitálne monitorovanie teploty. Projekt nielen podporuje informovanosť pri zvládaní horúčav, ale umožňuje aj občanom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o vlastné zdravie a životné prostredie. Medzinárodný panel sa venoval diskusii o aktívnych opatreniach, ktoré mestá môžu prijať na ochranu zdravia svojich obyvateľov pred vlnami horúčav a o úlohe digitálnych varovných systémov v tejto oblasti.

Hoci nové choroby predstavujú značné riziko, konferencia zdôraznila aj neustále hrozby spojené s dlhodobo známymi ochoreniami. Tuberkulóza ostáva jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete. Odborníci z európskych krajín diskutovali o možnostiach účinnej prevencie šírenia tejto choroby a identifikovali nové prístupy, ktoré môžu prispieť k zvládnutiu tejto globálnej výzvy.

Po dvojdňovom intenzívnom stretnutí dospeli odborníci na verejné zdravie k záveru, že európske mestá čelia rovnakým výzvam, hoci v rozdielnych podmienkach. Zdôraznili, že prekonávanie týchto výziev a hľadanie spoločných riešení vyžaduje cezhraničnú spoluprácu a vytváranie sietí medzi mestami na európskej úrovni.