Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. vaše údaje spracúvame výhradne na základe zákonných ustanovení (GDPR). Následne vás budeme informovať o spracúvaní vašich osobných údajov v rámci tejto webovej stránky a našich aktivít, ako aj o právach a nárokoch, ktoré máte na základe ustanovení o ochrane osobných údajov.

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou WH International Services GmbH
Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou WH International Services GmbH v poverení MA 27
Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou WH International Services GmbH v poverení Hospodárskej agentúry mesta Viedne

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou WH Internation Services GmbH

Rozsah

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, používame a uchovávame len v rozsahu, v akom je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie funkčnej webovej stránky a našich služieb. Vaše údaje spracúvame len na účel, na ktorý boli zhromaždené, a uchovávame ich len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie tohto účelu. Nepoužívame automatizované rozhodovanie a nevykonáme profilovanie. S výnimkou prípadov uvedených nižšie Vaše údaje nebudú poskytované tretím stranám ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

Údaje, o ktoré vás žiadame, potrebujeme na poskytovanie našich služieb v rámci zmluvného vzťahu s vami alebo na posielanie newsletterov a ďalších informačných produktov. Ak nám tieto dáta nedáte k dispozícii, nebudeme schopní poskytovať službu, ku ktorej sme sa zaviazali.

Právne základy

Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje výlučne na základe právneho základu ustanoveného v GDPR. Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním, jedná sa o článok 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas). Ak medzi dotknutou osobou a spoločnosťou WH International Services GmbH existuje zmluvný vzťah alebo ak sa majú prijať predzmluvné opatrenia, vychádzame z článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia). Ak sme povinní vaše údaje spracovávať z dôvodu zákonného ustanovenia, robíme to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti WH International Services GmbH, robíme to na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ oprávnené záujmy dotknutej osoby nie sú v rozpore s týmto ustanovením alebo pokiaľ by nedošlo k neprimeranému zásahu do základných práv a slobôd tejto osoby.

Práva dotknutých osôb

Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte rôzne práva, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. Podľa článku 15 GDPR máte právo na informácie o údajoch, ktoré sme o vás uložili, podľa článku 16 GDPR na opravu nesprávnych údajov, podľa článku 17 právo na výmaz a podľa článku 18 právo na obmedzenie spracúvania. Okrem toho máte podľa článku 21 GDPR právo kedykoľvek podať námietku proti nami vykonanému spracovaniu údajov.

Ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do doby odvolania súhlasu.

Ak sa domnievate, že vaše práva nie sú naplnené alebo sú nedostatočne naplnené, máte možnosť podať príslušnému orgánu sťažnosť. V Rakúsku sa jedná o orgán na ochranu údajov. Kontaktné údaje sú nasledovné:

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakúsky úrad na ochranu údajov)
Barichgasse 40-42
1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Postup pri spracúvaní

Spoločnosť WH International Services GmbH vykonáva v rámci jednotlivých postupov pri spracúvaní (ako zodpovedná osoba, poverený spracovateľ alebo spoločne zodpovedná osoba). Zodpovedná osoba za nasledujúce postupy pri spracúvaní je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) spoločnosť

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien,

ktorú zastupujú Mag. Markus Pöllhuber a Sanja Drazic
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Poverenec pre ochranu osobných údajov je Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (OPP)
dsgvo@viennaoffices.at

1. Spracovanie údajov na účely vlastného marketingu

Pokiaľ s nami máte obchodný vzťah, dovoľujeme si vám posielať poštu alebo e-maily o podobných produktoch a službách alebo špecifické blahoželania (napríklad na Vianoce). Robíme to na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na rozbehnutie obchodnej činnosti vo veci našich vlastných služieb a zachovania existujúcich obchodných vzťahov. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek podať námietku.

Vaše dáta budú vymazané po ukončení obchodného vzťahu a uplynutí zákonných lehôt na zachovávanie informácií podľa daňového a obchodného práva.

2. Obrazové, zvukové a videozáznamy v rámci podujatí a delegácií

V rámci podujatí sa môže stať, že vyhotovíme obrazové, zvukové a videozáznamy zúčastnených osôb. Robíme tak v záujme zdokumentovania a prezentácie našich aktivít. Záznamy sa používajú na našej webovej stránke (www.viennaoffices.at), na našich kanáloch sociálnych médií (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) a v tlačených médiách (brožúry, zložky a podobné). Právnym základom je náš oprávnený záujem o vzťahy s verejnosťou a prezentáciu našich aktivít za účelom zvýšenia úrovne našej známosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu. Vychádzame však z toho,  že záujem zodpovednej osoby na vyhotovení a využití záznamov príliš nezasahuje do práv a slobôd fyzických osôb, najmä preto, že sa tieto pohybovali vo verejnom priestore, na výrobu a použitie fotografií bolo upozornené vopred a počas podujatia, a pri vyhotovovaní a zverejnení záznamov sa dbá na to, aby neboli porušené oprávnené záujmy vyobrazených osôb.

Údaje budú uložené iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie vyššie popísaných účelov.

3. Výherné súťaže

Ak sa zúčastníte niektorej z našich výherných súťaží, budeme vaše údaje spracúvať len za účelom jej realizácie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Po skončení výhernej súťaže budú vaše údaje vymazané. Údaje sa príslušnému súťažnému partnerovi odovzdávajú, len ak je pre poskytnutie výhry nevyhnutné oznámenie mena. Okrem tohto prípadu nebudú údaje poskytnuté tretím osobám, s výnimkou, keď na to bol udelený výslovný súhlas, alebo v prípade maloletých súhlas zákonného zástupcu alebo ak je spoločnosť WH Digital GmbH povinná ich poskytnúť, napríklad na základe súdneho alebo úradného príkazu.

4. Spracúvanie údajov pri používaní našej webovej stránky

4.1. Súbory cookies

Naša webová stránka používa takzvané cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača ukladajú do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadne škody.

Cookies používame, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá. Niektoré súbory cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o ukladaní súborov cookies a aby ste ukladanie museli vždy individuálne povoliť.

Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou WH International Services GmbH v poverení MA 27

Pre nasledujúce postupy pri spracúvaní je spracovateľom spoločnosť WH International Services GmbH, zodpovednou osobou v zmysle GDPR je

Magistrát mesta Viedne
Magistrátne oddelenie 27 – Európske záležitosti
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Na poverenca pre ochranu údajov sa možno obrátiť na adrese datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Ďalšie informácie nájdete na https://www.wien.gv.at

1. Zasielanie newsletterov a ďalších informačných produktov

Vaše údaje (meno, priezvisko, e-mail, inštitúcia, ak je uvedená, pozícia, ak je uvedená) spracúvame na účely zasielania našich informačných produktov, ktoré sme zmluvne zaviazaní sprístupniť, na základe článku 6 ods. 1 písm. B GDPR (plnenie zmluvy) a predzmluvné opatrenia). Vaše údaje budú vymazané po ukončení obchodného vzťahu a uplynutí zákonných lehôt podľa daňového a obchodného práva.

Ak sa prihlásite na odber našich informačných produktov z vlastného záujmu, vaše údaje spracujeme na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do doby odvolania. Po odvolaní súhlasu budú vaše údaje vymazané.

2. Mestský dialóg a medzinárodná komunikácia pre mesto Viedeň

Ak nám pošlete dopyty, týkajúce sa delegácií alebo informácií, spracujeme vaše osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje, inštitúcia, pozícia, miesto a téma výmeny poznatkov) na účely poskytovania príslušnej služby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Vaše údaje budú vymazané po ukončení obchodného vzťahu a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie (nariadenie o skartovaní mesta Viedeň, ďalej lehoty vyplývajúce z daňového a obchodného práva).

3. Manažment podujatí

Ak sa zúčastníte niektorého z našich podujatí, spracúvame vaše osobné údaje za účelom prípravy a konania podujatia v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR (plnenie zmluvy).

V prípade potreby môžeme vaše údaje odovzdať nasledujúcim kategóriám príjemcov na účely organizovania podujatia:

hotely a ďalšie relevantní poskytovatelia služieb, letecké, železničné a iné dopravné spoločnosti, obchodní a zmluvní partneri.

V rámci podujatí môžu byť prípadne vyhotovované aj obrazové, zvukové a videozáznamy. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom bode.

4. Obrazové, zvukové a videozáznamy v rámci podujatí a delegácií

V rámci podujatí sa môže stať, že vyhotovíme obrazové, zvukové a videozáznamy zúčastnených ľudí. Robíme tak na účely dokumentovania a prezentácie našich aktivít a za účelom plnenia našej zmluvy s mestom Viedeň týkajúcej sa služieb v rámci medzinárodných aktivít mesta Viedne. Záznamy sa používajú na našej webovej stránke (www.viennaoffices.at), na našich kanáloch sociálnych médií (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) a v tlačených médiách (brožúry, zložky a pod.), v prípade potreby sa poskytujú magistrátnemu oddeleniu MA 27. Právnym základom je oprávnený záujem mesta Viedne o prácu s verejnosťou a prezentácia jeho medzinárodných aktivít za účelom zvýšenia úrovne jeho známosti v tejto oblasti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu. Vychádzame však z toho,  že záujem zodpovednej osoby na vyhotovení a využití záznamov príliš nezasahuje do práv a slobôd fyzických osôb, najmä preto, že sa tieto pohybovali vo verejnom priestore, na výrobu a použitie fotografií bolo upozornené vopred a počas podujatia, a pri vyhotovovaní a zverejnení záznamov sa dbá na to, aby neboli porušené oprávnené záujmy vyobrazených osôb.

Údaje budú uložené iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie vyššie popísaných účelov.

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou WH International Services GmbH v poverení Hospodárskej agentúry mesta Viedne

Za nasledujúce činnosti pri spracúvaní sú v zmysle článku 26 GDPR spoluzodpovedné:

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien,

ktorú zastupujú Mag. Markus Pöllhuber a Sanja Drazic
T +43 1 368 3424
E info@viennaoffices.at

Poverenec pre ochranu údajov je Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (OPP)
dsgvo@viennaoffices.at


Hospodárska agentúra mesta Viedne. Fond mesta Viedne
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien,

ktorú zastupujú Mag. Gerhard Hirczi a Mag. Gregor Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Poverenec pre ochranu údajov je Mag. Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Spracúvanie údajov v rámci poradenskej činnosti

Ak využijete našu ponuku poradenských služieb na rozbeh podnikateľských aktivít a na podporu pri nadväzovaní obchodných vzťahov, spracúvame vaše údaje (najviac v tomto rozsahu: kmeňové údaje vrátane kontaktných informácií (napríklad adresa, telefónne číslo, e-mail, faxové číslo, IČ DPH), komunikačné údaje (najmä korešpondenčné), bankové údaje, organizačné údaje, projektové údaje, fakturačné údaje) na tento účel v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, alebo, ak na to existuje zákonná povinnosť, podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

V prípade potreby poskytneme vaše údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov, ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo ak sme na to zo zákona povinní. Sú to:

banky, právni zástupcovia, ekonomickí poradcovia, audítori a daňoví poradcovia, súdy, správne orgány, inkasné spoločnosti, externí investori, zmluvní a obchodní partneri, poisťovacie spoločnosti, rakúsky štatistický úrad (Statistik Austria).

Vaše dáta budú vymazané po ukončení obchodného vzťahu a uplynutí zákonných lehôt na zachovávanie informácií podľa daňového a obchodného práva.

2. Manažment podujatí (pre podujatia organizované v spolupráci WH International Services GmbH a Hospodárskej agentúry. Fond mesta Viedne)

Ak sa zúčastníte niektorého z našich podujatí, spracúvame vaše osobné údaje za účelom prípravy a konania podujatia v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR (plnenie zmluvy).

V prípade potreby môžeme vaše údaje odovzdať nasledujúcim kategóriám príjemcov za účelom organizovania podujatia:

hotely a ďalší relevantní poskytovatelia služieb, letecké, železničné a iné dopravné spoločnosti, obchodní a zmluvní partneri.

V rámci podujatí môžu byť prípadne vyhotovované obrazové, zvukové a videozáznamy. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom bode.

3. Obrazové, zvukové a videozáznamy v rámci podujatí

V rámci podujatí sa môže stať, že vyhotovíme obrazové, zvukové a videozáznamy zúčastnených osôb. Robíme tak v záujme zdokumentovania a prezentácie našich aktivít. Záznamy sa používajú na našej webovej stránke (www.viennaoffices.at), na našich kanáloch sociálnych médií (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) a v tlačených médiách (brožúry, zložky a pod.). Hospodárska agentúra mesta Viedne využíva tieto záznamy k dokumentácii podujatí a na mediálne spravodajstvo o týchto akciách (napríklad v časopisoch, magazínoch, publikáciách, na webových stránkach a v sociálnych médiách).

Právnym základom je náš oprávnený záujem o vzťahy s verejnosťou a prezentáciu našich aktivít za účelom zvýšenia úrovne našej známosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu. Vychádzame však z toho, že záujem zodpovednej osoby na vyhotovení a využití záznamov príliš nezasahuje do práv a slobôd fyzických osôb, najmä preto, že sa tieto pohybovali vo verejnom priestore, na výrobu a použitie fotografií bolo upozornené vopred a počas podujatia, a pri vyhotovovaní a zverejnení záznamov sa dbá na to, aby neboli porušené oprávnené záujmy vyobrazených osôb.

Údaje budú uložené iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie vyššie popísaných účelov.