Podmienky používania

Podmienky používania - Obmedzenie zodpovednosti (Disclaimer)

Podmienky internetovej stránky www.viennaoffices.sk spoločnosti WH International Services GmbH, Renngasse 5/3, 1010 Wien ďalej len "Vydavateľ":

1. Používanie obsahu

1.1. Nepoužívajte prosím obsah tejto internetovej stránky, ak nesúhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Používaním našich služieb súhlasíte s podmienkami používania. Nasledujúce podmienky si prosím pozorne prečítajte.

2. Autorské právo

2.1. Vlastný obsah Vydavateľa, t.j. najmä tlačové správy, fotografie, logá a videá na týchto stránkach je chránený autorským právom. Vydavateľ umožňuje bezplatné používanie tohto obsahu na účely poskytovania správ najmä jeho zverejnenie na internete, kopírovanie a sprístupnenie tretím stranám na vyššie uvedené účely, vrátane čiastkových a odvodených foriem tohto obsahu. Upozorňujeme, že akékoľvek jeho použitie musí obsahovať informácie o morálnom a autorskom práve Vydavateľa.

2.2. Obsah tretích strán, ktorý Vydavateľ nevytvoril, ale ktorý je dostupný alebo obsiahnutý na internetovej stránke Vydavateľa, je možé sa používať iba so súhlasom držiteľa príslušných práv.

2.3. Akékoľvek, hoci len čiastočné, použitie zdrojového kódu je predmetom autorského práva a licenčných podmienok výrobcu a vyžaduje jeho výslovný písomný súhlas.

3. Vylúčenie zodpovednosti

3.1. Vydavateľ vytvára a edituje obsah dostupný na tejto internetovej stránke v dobrej viere podľa svojho najlepšieho svedomia tak, aby užívateľom poskytoval spoľahlivé a aktuálne informácie. Všetky informácie dostupné prostredníctvom hypertextových odkazov alebo inými internetovými metódami, ktoré nespadajú do oblasti bezprostrednej kontroly publikačnej činnosti Vydavateľa, sú zodpovednosťou príslušného autora. Akákoľvek zodpovednosť za takéto informácie či ich následky na strane Vydavateľa sa týmto vylučuje.

3.2. Vydavateľ konštatuje, že chybám obsahu nedá úplne zabrániť. Všetky informácie sú preto poskytované bez záruky správnosti. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené konkrétnymi zdrojmi alebo ich editáciou. Akákoľvek zodpovednosť za obsah a jeho účinok na strane Vydavateľa sa týmto vylučuje. Editor najmä nemôže byť priamo ani nepriamo zodpovedný za akýkoľvek priamy či nepriamy dôsledok obsahu, spôsobený použitím alebo zneužitím informácií obsiahnutých na tejto internetovej stránke.

3.3. Vydavateľ má právo zasiahnuť a odstrániť akýkoľvek nemorálny, neetický, nezákonný alebo škodlivý obsah. Vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetok obsah ako napr. s vedomím alebo bez vedomia Vydavateľa prepojené internetové stránky, otvorená fóra, návštevné knihy, názory používateľov, tipy a iné informácie z internetu, ktoré sú prístupné z tejto internetovej stránky. Publikované názory nemusia vyjadrovať názory Vydavateľa.

4. Súdna príslušnosť

4.1. Všetky spory vzniknuté na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi bude riešiť výlučne príslušný súd v Slovenskej republike.

5. Voľba práva

5.1. Zmluvný vzťah medzi Vydavateľom a užívateľom tejto internetovej stránky sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o predaji tovaru a slovenských medzinárodných kolíznych noriem.