Условия за използване

Условия за използване

Условия за използване на уебсайта www.viennaoffices.bg, собственост на ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ, пл. Позитано 2, офис 613, 1000 София, наричан "Издател"

1. Използване на съдържанието

1.1. Моля, въздържайте се от използване на съдържанието на уебсайта, ако не сте съгласни с условия за използване. Чрез използването на нашите услуги Вие се съгласявате с настоящите условия за използване. Моля, прочетете внимателно условията за използване на уебсайта.

2. Авторско право

2.1. Всички права са запазени. Авторските права върху съдържанието на този уебсайт, в частност върху прес съобщения, фотографии, лого и видео-съдържание публикувани в този уебсайт принадлежат на Издателя. Издателят разрешава използването на съдържанието безвъзмездно за целите на съобщаване на новини, по-конкретно за публикации в Интернет, копиране и предоставяне на трети лица за горепосочените цели в цялост, на части от това съдържание или в преработен вид. При всяка форма на използване на съдържанието на уебсайта, авторските права на Издателя трябва да бъдат посочени.

2.2. Съдържание, което е представено или е съхранено на уебсайта на Издателя, но не е било създадено от Издателя може да бъде използвано само със съгласието на притежателя на авторските права.

2.3. Използването, дори частично, на source code е обект на авторско право и обект на лицензинонни права на производителя на кода и за използването му се изисква изрично писмено съгласие на производителя.

3. Ограничаване на отговорността

3.1. С цел да предостави на ползвателите надеждна и актуална информация Издателят добросъвестно създава и поддържа съдържанието на този уебсайт. Отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към която настоящият сайт съдържа препратки (hyperlinks) и не е под непосредствения контрол на Издателя, носи съответният автор. Издателят не носи отговорност за тази информация и за последиците от нейното използване.

3.2. Издателят не може да изключи възможността от възникването на грешки в съдържанието на информацията, поради което не дава гаранции за точността на предоставяната информация. Издателят не носи отговорност за грешки в информацията, породени от спецификата на източниците или при редактиране. Издателят не носи отговорност за последиците, породени от ползването на такава информация. По-специално, редакцията не носи отговорност за последиците, породени от ползването или злоупотребата с информация от този уебсайт.

3.3. Издателят може да премахва всяко съдържание от уебсайта, което е с неморално, неетично, незаконно или вредно съдържание. Издателят не носи отговорност за съдържание на свързани сайтове, форуми, книги за гости, мнения на потребители, съвети и друга информация от Интернет, която е станала достъпна чрез този уебсайт. Публикуваните мнения не следва да се считат за мнение на Издателя.

4. Подсъдност

4.1. Всички спорове във връзка с настоящите Условия за използване са подсъдни на българските съдилища.

5. Приложимо право

5.1. Отношенията между Издателя и ползвателите на този уебсайт се уреждат от българското право.