Zasady korzystania z serwisu

Regulamin – Wyłączenie Odpowiedzialności

Regulamin witryny www.viennaoffices.pl, należącej do spółki WH International Services GmbH, Mikołajska 4, 31-027 Kraków, zwanej dalej "Wydawcą":

1. Korzystanie z zawartości

1.1. Prosimy o wstrzymanie się od korzystania z zawartości niniejszej witryny, jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. Poprzez korzystanie z naszych usług, wyraża Pan/Pani zgodę na poniższe warunki korzystania z witryny. Proszę uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Prawa autorskie

2.1. Zawartość witryny będąca własnością Wydawcy, w szczególności informacje prasowe, zdjęcia, logotypy i filmy znajdujące się na naszych stronach są chronione prawem autorskim. Wydawca wyraża zgodę na bezpłatne korzystanie z zawartości witryny w celach raportowania o wydarzeniach i informacjach, w szczególności publikowanie w Internecie, jak również na kopiowanie i przekazywanie zawartości osobom trzecim we wspomnianym wyżej celu, także w części lub w formie zależnej. Zaznaczamy, że użycie zawartości w jakiejkolwiek postaci wymaga przytoczenia praw Wydawcy, a więc musi zawierać wzmiankę o prawie autorskim Wydawcy do zawartości.

2.2. Zawartość udostępniona lub przechowywana na stronie Wydawcy, będąca własnością osoby trzeciej, która nie została stworzona przez Wydawcę, może zostać wykorzystana jedynie za zgodą posiadacza praw do zawartości.

2.3. Jakiekolwiek, ale również częściowe użycie kodu źródłowego, jest przedmiotem praw autorskich i warunków licencji producenta i wymaga jego wyraźnej zgody wyrażonej pisemnie.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1. Wydawca tworzy i może edytować treści udostępniane na swojej witrynie w dobrej wierze, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji. Za wszelkie informacje udostępnione za pomocą hiperłącza lub innych technik internetowych, których publikowanie nie leży w obszarze bezpośredniej kontroli Wydawcy, odpowiedzialność ponosi ich autor. Odpowiedzialność Wydawcy za wszelkie tego rodzaju informacje, jak i za konsekwencje przez nie spowodowane jest wyłączona.   

3.2. Wydawca zaznacza, że nie można całkowicie zapobiec wystąpieniu błędów w treściach umieszczonych na witrynie, dlatego też nie gwarantuje poprawności wszystkich informacji. Wydawca nie odpowiada za błędy wynikające z danego źródła treści lub powstałe w wyniku jego edycji. Jakakolwiek odpowiedzialność Wydawcy za treści i ich konsekwencje jest wyłączona. W szczególności, Wydawca nie odpowiada bezpośrednio, ani pośrednio za bezpośrednie lub pośrednie skutki treści, spowodowane wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie.

3.3. Wydawca może podjąć działania i usunąć jakąkolwiek treść, która jest sprzeczna z moralnością, niezgodna z zasadami etyki, niezgodna z prawem czy krzywdząca. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszelką zawartość, taką jak świadomie lub nieświadomie powiązane (linkowane) strony internetowe, otwarte fora, księgi gości, opinie użytkowników oraz porady i inne informacje pochodzące z Internetu, które zostały udostępnione za pośrednictwem tej strony. Publikowane opinie nie oznaczają, że są one zgodne z opinią Wydawcy.

4. Jurysdykcja

4.1. Wyłączną jurysdykcje w sprawach wynikających lub powiązanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu posiada właściwy sąd powszechny na terytorium Polski.

5. Prawo mające zastosowanie

5.1. W stosunkach umownych pomiędzy Wydawcą a użytkownikiem niniejszej witryny stosuje się prawo polskie, w szczególności kodeks cywilny i ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.