Защита на личните данни

Декларация за защита на лични данни

Защитата на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. Поради това обработваме личните Ви данни единствено въз основа на законовите разпоредби (ОРЗД, национално законодателство). По-долу Ви информираме за обработката на Вашите лични данни в рамките на този уебсайт и нашите дейности, както и за правата и претенциите, на които имате право съгласно разпоредбите за защита на данните.

Обща информация относно обработването на лични данни от ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ
Обща информация относно обработването на лични данни от ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ по поръчение на общински отдел 27
Обща информация относно обработването на лични данни от ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ по поръчение на Виенската бизнес агенция

Обща информация относно обработване на лични данни от ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ

Обхват

Събираме, използваме и съхраняваме личните Ви данни само дотолкова, доколкото това е абсолютно необходимо за предоставянето на функционираща интернет страница и на нашите услуги. Обработваме личните Ви данни единствено за целта, за която са събрани, и ги съхраняваме толкова време, колкото е необходимо за изпълнението ѝ. Не се извършва автоматизирано вземане на решения, както и профилиране. Личните Ви данни няма да бъдат предоставени на трети лица, нито на трети страни или международни организации освен в посочените по-долу случаи.

Личните данни, които молим да ни предоставите, са ни необходими за извършването на услугите ни в рамките на договорни отношения с Вас или за изпращане на информационни бюлетини и други информационни продукти. Ако не ни предоставите тези лични данни, то ние няма да сме в състояние да извършим услугата, за която сме поели задължение.

Правно основание

Събирането и обработването на личните Ви данни се извършва изключително въз основа на предвидено в ОРЗД правно основание. Доколкото за обработването е необходимо съгласие от субекта на данните, то това става въз основа на член 6, параграф 1, буква а на ОРЗД (съгласие). Ако между субекта на данните и ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ съществуват договорни взаимоотношения или трябва да бъдат предприети преддоговорни мерки, то се обосноваваме с член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД (изпълнение на договор и преддоговорни мерки). Ако въз основа на законова разпоредба сме задължени да обработваме личните Ви данни, то го извършваме съгласно член 6, параграф 1, буква в на ОРЗД. Ако обработването на данни се извършва за целите на законните интереси на ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ, то го извършваме въз основа на член 6, параграф 1, буква ж на ОРЗД, доколкото това не засяга законните интереси на субекта на данни или би имало непропорционална намеса в основните му права и свободи.

Права на субекта на данни

Като субект на данни имате редица права при обработването на личните Ви данни. Съгласно член 15 на ОРЗД имате право на достъп до съхраняваните от нас Ваши лични данни, съгласно член 16 на ОРЗД на коригиране на неверни данни, съгласно член 17 на изтриване и съгласно член 18 на ограничаване на обработването. Освен това съгласно член 21 на ОРЗД имате право по всяко време на възражение срещу извършеното от нас обработване на данните.

Доколкото обработваме личните Ви данни въз основа на съгласие, може по всяко време да го оттеглите, без при това да бъде засегната законосъобразността на извършеното въз основа на съгласието до момента на изтеглянето му обработване.

Ако сте на мнение, че правата Ви не са защитени или са недостатъчно защитени, имате възможността да подадете жалба в компетентната служба за защита на личните данни. В Австрия това е Комисията за защита на личните данни. Вашите данни за контакт са както следва:

Австрийска служба за защита на личните данни
ул. „Барихгасе” № 40-42
1030 Виена
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Операции по обработване

ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ има различни роли в рамките на отделните операции по обработване (като администратор, обработващ лични данни или съвместен администратор). За следните операции по обработване администратор по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е

ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ
Ренгасе 5/ап. 4
1010 Виена

представлявана от маг. Маркус Пьолхубер и Саня Дражич.
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Длъжностно лице по защита на данните е Зигфрид Грубер, CISM (O.P.P.)
dsgvo@viennaoffices.at

1. Обработване на данни с цел собствен маркетинг

Ако сте в служебни отношения с нас, си позволяваме да Ви изпращаме по поща или имейл информация за подобни продукти и услуги или поздравителни адреси по различни поводи (напр. за Коледа). Това го правим въз основа на Закона за защита на личните данни и нашия законен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква ж на ОРЗД към стартиране на служебни отношения във връзка със собствени услуги и поддържане на съществуващи контакти. Можете по всяко време да оспорите това обработване на данни.

Личните Ви данни ще бъдат изтрити след приключване на служебните отношения и изтичането на законовия срок за съхранение съгласно данъчното и корпоративно право.

2. Снимки, аудио- и видеозаписи в рамките на мероприятия и делегации

В рамките на мероприятия може да направим снимки, аудио- и видеозаписи на присъстващи лица. Извършваме това с цел документиране и представяне на нашата дейност. Записите се използват на нашата интернет страница (www.viennaoffices.at), на нашите канали в социалните медии (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo), както и в печатни издания (брошури, дипляни и подобни). Правното основание е законният ни интерес към връзки с обществеността и представяне на нашата дейност, за да увеличим популярността си съгласно член 6, параграф 1, буква е на ОРЗД във връзка с §§ 12,13 на австрийския Закон за личните данни.

По всяко време имате право да възразите срещу обработването. Трябва обаче да се има предвид, че интересът на администратора към изготвянето и използването на снимките и записите не засяга прекомерно правата и свободите на физическите лица, още повече след като те са на обществено място, били са уведомени предварително за направата и използването на снимки и на мероприятието им е обърнато внимание, че както при направата, така и при публикуването на снимките и записите се следи да не бъдат засегнати законните интереси на сниманите/записаните лица.

Данните се съхраняват само дотогава, докогато са необходими за изпълнението на описаната по-горе цел.

3. Игри с награди

Ако участвате в някоя от нашите игри с награди, обработваме личните Ви данни единствено съгласно член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД. След приключване на играта данните Ви ще бъдат изтрити. Предаването на данните на съответния партньор в организирането на играта се извършва единствено, ако посочването на името е задължително условие за предаването на наградата. Освен това данните не се предават на трети лица, ако не е получено изричното съгласие на участника съответно съгласието на родителя/настойника при малолетни лица или ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ е била задължена за това, напр. със съдебно или административно решение.

4. Обработване на данни в рамките на използването на интернет страницата ни

4.1. Бисквитки

Нашата интернет страница използва т.нар. бисквитки. При тях се касае за малки текстови файлове, които с помощта на браузъра се съхраняват на Вашето устройство. Те не причиняват щети.

Използваме бисквитки, за да направим страницата ни удобна за ползване. Някои от бисквитките остават запаметени на устройството Ви, докато ги изтриете. Те ни дават възможност да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение.

Ако не желаете това, може да настроите браузъра си така, че да Ви информира за запаметяването на бисквитки и да го разрешавате само в отделни случаи.

Деактивирането на бисквитките може да доведе до ограничения във функционалността на интернет страницата ни.

Обща информация относно обработването на лични данни от ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ по поръчение на общински отдел 27

 

Обработващ личните данни във връзка със следните процедури по обработване на лични данни е ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ, администратор по смисъла на ОРЗД е

Администрация на Община Виена
Общински отдел 27 – Европейски въпроси
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Допълнителна информация ще намерите на https://www.wien.gv.at.

1. Изпращане на бюлетини и други информационни продукти

Обработваме личните Ви данни (име, фамилия, имейл, ако е посочена институция, ако е посочена длъжност) въз основа на съгласието Ви за изпращането на бюлетина „Vienna Update“. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква а на ОРЗД (съгласие). Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез имейл на newsletter@viennaoffices.bg, без от това действие да се засегне законосъобразността на извършеното обработване на данни до момента на възражението.

Обработваме личните Ви данни (име, фамилия, имейл, ако е посочена институция, ако е посочена длъжност) във връзка с изпращането на нашите информационни продукти, за чието предоставяне сме обвързани с договор, съгласно член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД (изпълнение на договор и преддоговорни мерки). Личните Ви данни ще бъдат изтрити след приключване на служебните отношения и изтичането на законовия срок за съхранение съгласно данъчното и корпоративно право.

Ако въз основа на проявен интерес се регистрирате чрез Opt-in за нашите информационни продукти, то обработваме личните Ви данни въз основа на съгласието Ви съгласно член 6, параграф 1, буква а на ОРЗД. Може да оттеглите по всяко време съгласието си чрез имейл до нас, без от това действие да се засегне законосъобразността на извършеното обработване на данни до момента на възражението. След оттеглянето на съгласието личните Ви данни ще бъдат изтрити.

2. Диалог между градовете и международна комуникация за Община Виена

Ако се обърнете към нас със запитвания във връзка с делегации или информация, обработваме личните Ви данни (име, фамилия, данни за контакт, институция, длъжност, място и тема на обмяната на знания) с цел предоставяне на съответната услуга съгласно член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД.

Личните Ви данни ще бъдат изтрити след изтичане на служебните взаимоотношения и законовия срок за съхранение (Правилник за съхранение и унищожаване на документи на Административния отдел на Община Виена, както и законов срок за съхранение съгласно данъчно и корпоративно право).

3. Управление на мероприятия

Ако участвате на някое от нашите мероприятия, то обработваме личните Ви данни във връзка с организацията и провеждането на мероприятието съгласно член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД (изпълнение на договор).

Ако е необходимо, е възможно да предадем личните Ви данни във връзка с организацията на мероприятието на следните категории получатели:

хотели и други релевантни трети лица, предоставящи услуги, авиолинии, железници и други транспортни фирми, търговски партньори и партньори по договор.

В рамките на мероприятието е възможно да бъдат направени снимки, аудио- и видеозаписи. Допълнителна информация се съдържа в следващата точка.

4. Снимки, аудио- и видеозаписи в рамките на мероприятия и делегации

В рамките на мероприятия може да направим снимки, аудио- и видеозаписи на присъстващи лица. Извършваме това с цел документиране и представяне на нашата дейност и за изпълнение на договора с Община Виена във връзка с международната дейност на Община Виена. Записите се използват на нашата интернет страница (www.viennaoffices.at), на нашите канали в социалните медии (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo), както и в печатни издания (брошури, дипляни и подобни) и е възможно да се предадат на общински отдел 27. Правното основание е законният интерес на Община Виена към връзки с обществеността и представяне на международната ѝ дейност, за да увеличи популярността си съгласно член 6, параграф 1, буква е на ОРЗД във връзка с §§ 12,13 на австрийския Закон за личните данни.

По всяко време имате право да възразите срещу обработването. Трябва обаче да се има предвид, че интересът на администратора към изготвянето и използването на снимките и записите не засяга прекомерно правата и свободите на физическите лица, още повече след като те са на обществено място, били са уведомени предварително за направата и използването на снимки и на мероприятието им е обърнато внимание, че както при направата, така и при публикуването на снимките и записите се следи да не бъдат засегнати законните интереси на сниманите/записаните лица.

Данните се съхраняват само дотогава, докогато са необходими за изпълнението на описаните по-горе цели.

Обща информация относно обработването на лични данни от ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ по поръчение на Виенската бизнес агенция

За следните дейности по обработване съвместни администратори по смисъла на чл. 26 са

ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ
Ренгасе 5/ап. 4
1010 Виена

представлявана от маг. Маркус Пьолхубер и Саня Дражич.
T +43 1 368 34 24
info@viennaoffices.at

Длъжностно лице по защита на данните е Зигфрид Грубер, CISM (O.P.P. Beratungs GmbH)
dsgvo@viennaoffices.at

и
Виенска бизнес агенция. Фонд на Община Виена.
Марияхилферщрасе 20
1070 Виена

представлявана от маг. Герхард Хирци и маг. Грегор Дейкс
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Длъжностно лице по защита на данните е Харалд Кудлих
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Обработване на данни в рамките на консултантска дейност

Ако се възползвате от консултантските ни услуги относно насърчаването на установяването на фирми и подкрепата при изграждането на мрежи, то обработваме личните Ви данни – максимум следните: базови данни включително контакти (напр. адрес, телефон, имейл, факс, ДДС №), комуникационни данни (по-специално кореспонденция), банкова информация, организационни данни, проектни данни, отчетни данни) съгласно член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД или, ако е налице законово задължение, съгласно член 6, параграф 1, буква в на ОРЗД.

Възможно е да предадем личните Ви данни на следните категории получатели, ако това е необходимо за изпълнение на договора или сме задължени да го направим по закон:

банки, юридически представителства, доверители, одитори и данъчни консултанти, съдилища, административни служби, инкасо фирми, външни инвеститори, търговски партньори и партньори по договор, застрахователни дружества, Австрийски статистически институт.

Личните Ви данни ще бъдат изтрити след приключване на служебните отношения и изтичането на законовия срок за съхранение съгласно данъчното и корпоративно право.

2. Управление на мероприятия (за мероприятия, които се организират в сътрудничество между ВХ Интернешънъл сървисиз ГмбХ и Виенската бизнес агенция. Фонд на Община Виена)

Ако участвате на някое от нашите мероприятия, то обработваме личните Ви данни във връзка с организацията и провеждането на мероприятието съгласно член 6, параграф 1, буква б на ОРЗД (изпълнение на договор).

Ако е необходимо, е възможно да предадем личните Ви данни във връзка с организацията на мероприятието на следните категории получатели:

хотели и други релевантни трети лица, предоставящи услуги, авиолинии, железници и други транспортни фирми, търговски партньори и партньори по договор.

В рамките на мероприятието е възможно да бъдат направени снимки, аудио- и видеозаписи. Допълнителна информация се съдържа в следващата точка.

3. Снимки, аудио- и видеозаписи в рамките на мероприятия

В рамките на мероприятия може да направим снимки, аудио- и видеозаписи на присъстващи лица. Извършваме това с цел документиране и представяне на нашата дейност. Записите се използват на нашата интернет страница (www.viennaoffices.at), на нашите канали в социалните медии (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo), както и в печатни издания (брошури, дипляни и подобни). Виенската бизнес агенция използва снимките и записите за документиране на мероприятията и медийното им представяне (напр. в списания, публикации или на интернет страници и в социални медии).

Правното основание е законният ни интерес към връзки с обществеността и представяне на нашата дейност, за да увеличим популярността си съгласно член 6, параграф 1, буква е на ОРЗД във връзка с §§ 12,13 на австрийския Закон за личните данни.

По всяко време имате право да възразите срещу обработването. Трябва обаче да се има предвид, че интересът на администратора към изготвянето и използването на снимките и записите не засяга прекомерно правата и свободите на физическите лица, още повече след като те са на обществено място, били са уведомени предварително за направата и използването на снимки и на мероприятието им е обърнато внимание, че както при направата, така и при публикуването на снимките и записите се следи да не бъдат засегнати законните интереси на сниманите/записаните лица.

Данните се съхраняват само дотогава, докогато са необходими за изпълнението на описаните по-горе цели.