Polityka prywatności

Zasady polityki prywatności

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i polskie ustawodawstwo. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy Panią/Pana o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia
Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia na zlecenie 27 Wydziału Wiedeńskiego Magistratu (MA 27)
Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia na zlecenie agencji Wirtschaftsagentur Wien

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia

Zakres

Co do zasady, gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy Pani/Pana dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej i świadczenia naszych usług. Przetwarzamy Pani/Pana dane tylko i wyłącznie w celu, dla którego zostały one zebrane i przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do realizacji tego celu. Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania. Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, Pani/Pana dane nie będą przekazywane osobom trzecim, krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Dane, o których podanie prosimy, są nam potrzebne do świadczenia naszych usług dla Pani/Pana lub do wysyłania newsletterów i innych produktów informacyjnych. Jeśli nie przekaże Pani/Pan niezbędnych danych, nie będziemy w stanie świadczyć usługi, do której świadczenie się zobowiązaliśmy.

Podstawy prawne

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w RODO. O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane będą przetwarzane, jest to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Jeśli między osobą, której dane dotyczą, a WH International Services GmbH istnieje stosunek umowny lub jeśli mają zostać podjęte działania przedumowne, opieramy się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy i działania przedumowne). Jeżeli ze względu na przepisy prawne jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych, czynimy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów WH International Services GmbH, robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, chyba że jest to sprzeczne z uzasadnionymi interesami osoby, której dane dotyczą, lub nieproporcjonalnie kolidowałoby z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Prawa właściciela danych

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma Pani/Pan szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zgodnie z art. 15 RODO, ma Pani/Pan prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych, zgodnie z art. 16 RODO, prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zgodnie z art. 17, prawo do usunięcia oraz zgodnie z art. 18, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto, zgodnie z art. 21 RODO, ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez nas.

Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody, może Pani/Pan w każdej chwili odwołać tę zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana prawa nie są przestrzegane lub są niewystarczająco przestrzegane, ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do właściwego organu. W Austrii jest to Austriacki Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
T +43 1 52 152-0
E dsb@dsb.gv.at

Poszczególne procesy przetwarzania danych

WH International Services GmbH przyjmuje różne role w ramach poszczególnych procesów przetwarzania danych (jako administrator danych, wykonawca zlecenia lub współadministrator danych). W przypadku następujących rodzajów operacji przetwarzania danych, administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

reprezentowany przez Markusa Pöllhubera i Sanję Drazic
T +43 1 368 34 24
E info@viennaoffices.at
 

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P) 
dsgvo@viennaoffices.at

1. Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Jeśli utrzymujecie Państwo z nami kontakty biznesowe, pozwalamy sobie na wysyłanie pocztą lub e-mailem informacji o podobnych do naszej ofertach i usługach lub życzenia okolicznościowe (np. z okazji Bożego Narodzenia). Podstawą jest dla nas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w inicjowaniu działalności gospodarczej w zakresie własnych usług oraz utrzymaniu istniejących stosunków handlowych. Ma Pani/Pan możliwość w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez nas.

Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu kontaktów handlowych i wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania danych dla celów podatkowych i prawa spółek.

2. Wykonywanie zdjęć oraz nagrania dźwięku i wideo w ramach wydarzeń i delegacji

W trakcie imprez może się zdarzyć, że zrobimy zdjęcia bądź dokonamy nagrań dźwiękowych lub wideo osób uczestniczących w imprezie. Robimy to w celu udokumentowania i przedstawienia naszej działalności. Nagrania są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (www.viennaoffices.at), za pośrednictwem naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) oraz w mediach drukowanych (broszury, foldery itp.). Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w zakresie public relations i prezentacji naszych działań w celu zwiększenia poziomu rozpoznawalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Można jednak założyć, że interes administratora danych związany z produkcją i wykorzystaniem nagrań nie ingeruje nadmiernie w prawa i wolności osób fizycznych, zwłaszcza że osoby te znajdują się w przestrzeni publicznej, informacje o produkcji i wykorzystaniu zdjęć zostały podane z wyprzedzeniem oraz podczas wydarzenia, a zarówno przy produkcji, jak i przy publikacji nagrań dba się o to, by nie naruszono żadnych uzasadnionych interesów przedstawionych osób.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.

3. Konkursy

Jeżeli weźmie Pani/Pan udział w jednym z naszych konkursów, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji konkursów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą po zakończeniu konkursu usuwane. Przekazywanie danych partnerom danego konkursu może nastąpić wyłącznie, gdy podanie imienia i nazwiska będzie niezbędne do przekazania nagrody. Dodatkowo nie jest możliwe przekazywanie danych osobowych osobom postronnym, jeśli nie ma na to wyraźnej zgody uczestnika konkursu bądź, w przypadku niepełnoletnich, zgody opiekunów prawnych lub gdy WH International Services GmbH będzie zmuszone do przekazania tych danych, przykładowo na wezwanie sądu bądź urzędu.

4. Przetwarzanie danych w kontekście korzystania z naszej strony internetowej

4.1. Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka). W tym wypadku są to informacje, które przy pomocy Pani/Pana przeglądarki są zapisywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym. Nie są szkodliwe dla komputerów czy smartfonów.

Używamy ciasteczek, żeby nasza oferta była bardziej dopasowana do potrzeb użytkownika. Niektóre ciasteczka pozostają na Pani/Pana urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną samodzielnie usunięte. Umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Jeśli Pani/Pan sobie tego nie życzy, może Pani/Pan w ustawieniach przeglądarki, zmienić preferencje tak by każdorazowo akceptować ciasteczka.

Przy dezaktywacji ciasteczek korzystanie z niektórych funkcji niniejszej strony w pełnym zakresie może okazać się ograniczone.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia na zlecenie 27 Wydziału Wiedeńskiego Magistratu (MA 27)

W przypadku następujących rodzajów operacji przetwarzania danych WH International Services GmbH jest wykonawcą zlecenia, administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Wydział Wiedeńskiego Magistratu (MA 27)

Magistrat Wien
Magistratsabteilung 27 – Europäische Angelegenheiten
T +43 1 4000 27004
E post@ma27.wien.gv.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest pełnomocnik miasta Wiednia ds. ochrony danych osobowych: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.wien.gv.at

1. Wysyłanie newslettera i innych produktów informacyjnych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, stanowisko jeśli podane, instytucja jeśli podana) na bazie Pani/Pana zgody na otrzymywanie newslettera „Vienna Update”. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Zgodę można wycofać w każdej chwili wysyłając maila na adres newsletter@viennaoffices.pl, bez wpływu na ważność działań podjętych do momentu odwołania. Pani/Pana dane zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera.

Przetwarzamy Pani/Pana dane (imię, nazwisko, e-mail, jeśli podana instytucja, jeśli podane stanowisko) w celu przesłania naszych produktów informacyjnych, do których dostarczenia jesteśmy zobowiązani umownie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy i środki przedumowne). Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu stosunku handlowego i wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i prawem spółek.

Jeśli zarejestruje się Pani/Pan w celu uzyskania informacji o naszych produktach informacyjnych, które nie wzbudzają Pani/Pana zainteresowania, poprzez opt-in, przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w każdej chwili, wysyłając do nas wiadomość e-mail bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu odwołania. Pani/Pana dane zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera.

2. Dialog między miastami i komunikacja zagraniczna dla miasta Wiedeń

W przypadku przesłania do nas zapytań o delegację lub wniosków o udzielenie informacji, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe, instytucja, stanowisko, miejsce i przedmiot wymiany wiedzy) w celu świadczenia danej usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu stosunków handlowych i wygaśnięciu ustawowych okresów przechowywania.

3. Zarządzanie wydarzeniami

W przypadku uczestnictwa w jednej z naszych imprez, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji i zarządzania imprezą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

W razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane w celu organizacji imprezy do następujących kategorii odbiorców:

hotele i inne właściwe podmioty zewnętrzne, przedsiębiorstwa lotnicze, kolejowe i inne przedsiębiorstwa transportowe, partnerzy biznesowi i umowni.

W razie potrzeby, w trakcie imprezy zostaną również wykonane zdjęcia, nagrania dźwięku i wideo. Więcej szczegółów znajdzie Pani/Pan w następnym punkcie.

4. Wykonywanie zdjęć, nagrania dźwięku i wideo w ramach wydarzeń i delegacji

W trakcie imprez może się zdarzyć, że zrobimy zdjęcia bądź dokonamy nagrań dźwiękowych lub wideo osób uczestniczących w imprezie. Robimy to w celu udokumentowania i przedstawienia naszej działalności oraz w celu realizacji naszej umowy z miastem Wiedeń dotyczącej usług w kontekście międzynarodowej działalności miasta Wiedeń. Nagrania są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (www.viennaoffices.at), za pośrednictwem naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) oraz w mediach drukowanych (broszury, foldery itp.) oraz, w razie potrzeby, przekazywane do Wydziału Wiedeńskiego Magistratu (MA 27). Podstawą prawną jest uzasadniony interes miasta Wiedeń w zakresie public relations i oraz przedstawienie jego międzynarodowej działalności w celu zwiększenia poziomu rozpoznawalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Można jednak założyć, że interes administratora danych związany z produkcją i wykorzystaniem nagrań nie ingeruje nadmiernie w prawa i wolności osób fizycznych, zwłaszcza że osoby te znajdują się w przestrzeni publicznej, informacje o produkcji i wykorzystaniu zdjęć zostały podane z wyprzedzeniem oraz podczas wydarzenia, a zarówno przy produkcji, jak i przy publikacji nagrań dba się o to, by nie naruszono żadnych uzasadnionych interesów przedstawionych osób.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych przez Międzynarodowe Biura Miasta Wiednia na zlecenie agencji Wirtschaftsagentur Wien

W przypadku następujących rodzajów operacji przetwarzania danych odpowiedzalni są wspólnie

WH International Services GmbH
Renngasse 5/Top 4
1010 Wien

reprezentowany przez Markusa Pöllhubera i Sanję Drazic
T +43 1 368 3424
E info@viennaoffices.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Mag. jur. Siegfried Gruber, CISM (O.P.P) 
E dsgvo@viennaoffices.at

oraz
Wirtschaftsagentur Wien. Fundusz Miasta Wiedeń
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien

reprezentowany przez Gerharda Hirczi und Mag. Gregora Deix
T +43 1 25200
E info@wirtschaftsagentur.at

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Harald Kudlich
T +43 1 4000 86780
E kudlich@wirtschaftsagentur.at

1. Przetwarzanie danych w ramach działalności doradczej

Jeśli korzysta Pani/Pan z naszych usług doradczych w zakresie wsparcia dotyczącego zakładania działalności i tworzenia sieci, przetwarzamy do tego celu Pani/Pana dane (maksymalnie następujące: dane podstawowe wraz z danymi kontaktowymi takimi jak adres, nr telefonu, e-mail, nr faksu, nr UID; dane komunikacyjne (np. korespondencja); dane bankowe; dane organizacyjne; dane projektowe; dane rozliczeniowe) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub, jeśli istnieje obowiązek prawny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli jest to konieczne, przekazujemy Pani/Pana dane do następujących kategorii odbiorców, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani:

banki, przedstawiciele prawni, audytorzy i doradcy podatkowi, sądy, organy administracyjne, agencje windykacyjne, zewnętrzni finansiści, kontrahenci i partnerzy biznesowi, zakłady ubezpieczeń, urzędy statystyczne.

Po zakończeniu stosunku handlowego, Pani/Pana dane zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i prawem spółek.

2. Zarządzanie wydarzeniami (wydarzenia organizowane w ramach współpracy między WH International Services GmbH i Wirtschaftsagentur. Fundusz Miasta Wiedeń)

W przypadku uczestnictwa w jednej z naszych imprez, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji i zarządzania imprezą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

W razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane w celu organizacji imprezy do następujących kategorii odbiorców:

hotele i inne właściwe podmioty zewnętrzne, przedsiębiorstwa lotnicze, kolejowe i inne przedsiębiorstwa transportowe, partnerzy biznesowi i umowni.

Po zakończeniu współpracy biznesowej, Pani/Pana dane zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązku przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i prawem spółek.

W razie potrzeby, w trakcie imprezy zostaną również wykonane zdjęcia, nagrania dźwięku i wideo. Więcej szczegółów znajdzie Pani/Pan w następnym punkcie.

3. Wykonywanie zdjęć, nagrania dźwięku i wideo w ramach wydarzeń

W trakcie imprez może się zdarzyć, że zrobimy zdjęcia bądź dokonamy nagrań dźwiękowych lub wideo osób uczestniczących w imprezie. Robimy to w celu udokumentowania i przedstawienia naszej działalności. Nagrania są wykorzystywane na naszej stronie internetowej (www.viennaoffices.at), za pośrednictwem naszych kanałach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vimeo) oraz w mediach drukowanych (broszury, foldery itp.). Wirtschaftsagentur Wien wykorzystuje nagrania do dokumentowania wydarzeń i ich relacji w mediach (np. w czasopismach, magazynach, publikacjach lub na stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych).

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w zakresie public relations i prezentacji naszych działań w celu zwiększenia poziomu rozpoznawalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Można jednak założyć, że interes administratora danych związany z produkcją i wykorzystaniem nagrań nie ingeruje nadmiernie w prawa i wolności osób fizycznych, zwłaszcza że osoby te znajdują się w przestrzeni publicznej, informacje o produkcji i wykorzystaniu zdjęć zostały podane z wyprzedzeniem oraz podczas wydarzenia, a zarówno przy produkcji, jak i przy publikacji nagrań dba się o to, by nie naruszono żadnych uzasadnionych interesów przedstawionych osób.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.